در ابتدای این جلسه دکتر شفیعی معاون علمی واحد استان کرمانشاه به تبیین و تشریح وظایف متقابل نمایندگان مدرسان و دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف مشترک پرداخت.

در ادامه جلسه نمایندگان مدرسان مراکز علمی کاربردی استان، نظرات خود را مطرح نموده و پس از رای گیری آقای عرفان امیری بعنوان نماینده اصلی واحد استان کرمانشاه در شورای تعامل نمایندگان مدرسان دانشگاه برگزیده شد.

همچنین طبق آرای اخذ شده آقای عرفان هاشمی بعنوان نماینده علل البدل مدرسان مراکز علمی کاربردی استان در این شورا انتخاب گردید.