وی تعدادروستاهای برق دار شده استان را نیز ۲۵۲۰ مورد عنوان کرد که همه آنها روستای بالای ۱۰خانوار هستند.
مجد یادآور شد: سال گذشته سه روستای جدید را نیز در استان کرمانشاه برقدار کردیم.
وی در ادامه از استمرار ارائه خدمات به مناطق زلزله زده هم خبر داد و تاکید کرد: به بیش از ۴۰ هزار چادر وکانکس در این مناطق برقرسانی کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه بیان کرد: همزمان باکار بازسازی ، ارائه خدمات در مناطق زلزله زده همچنان ادامه دار