جنگی که در آن افراد در یم مبارزه ناچارند پیش از بازی و به ویژه در هنگام بازی بهترین کنش ها و واکنش ها را برگزینند تا بتوانند برنامه های حریف را خنثی کرده و بر آن پیروز گردند یا اقلا شکست نخورند.
در جنگ واقعی ما شاهد درگیری های فیزیکی رودرو و افتادن ها و بلند شدن ها، خشم ها و حمایت ها و شادی ها و نبرد توان های بدنی و ذهنی انسان ها هستیم و همه اینها هم در مسابقه فوتبال هم وجود دارند. این جنگ در عین اینکه دارای رقابت و مبارزه و ایستادگی و شکست و پیروزی است ولی خشونتی غیرقابل جبران و ویرانی فیزیکی ندارد، شاید بتوان گفت مسابقه فوتبال جایگزین جنگ های فراوان منطقه ای در گذشته شده است. نتیجه ی جنگ های نظامی و بیشتر مسابقات ورزشی با توجه به داشته های مهارتی، علمی و فناورانه تا حدود زیادی قابل پیش بینی است ولی در فوتبال هر تیمی حتی با کمترین تجربه و مهارت می تواند امیدوار باشد گردش توپ در زمین گاهی به گونه ای باشد که نتیجه ای به سود آن رقم زند. این ویژگی تاثیر گذاری حادثه ها و اتفاقات در نتیجه فوتبال به خصوص برای کشورها و تیم های فقیر موقعیتی ایجاد می کند که دل به مسابقه فوتبال بسپارند تا شاید بخاطر اتفاقی، آنان پیروز میدان گردند و به این ترتیب در جنگی پیروز شوند و اگر این پیروزی بر تیم کشورهای توسعه یافته و ثروتمند باشد شیرینی آن دوچندان است.
یک مسابقه فوتبال با داشتن این ویژگی های گوهرین خود مردمان بسیاری را هم متوجه خود می کند تا به تماشای آن بنشینند. با ورود تماشاگران و واکنش های آنان به مسابقه فوتبال پیامدهای آن بسیار فراتر از دو تیم بازی کننده می رود و با ورود رسانه های جمعی پیامدهای آن منطقه استادیوم را درنوردیده و به یک پدیده اجتماعی گسترده تبدیل می شود که می تواند جامعه ای را به شهرت و غرور برساند یا دچار ناامیدی نماید.
این ویژگی های فوتبال موجب گردیده است در میان همه ملت ها نفوذ و گسترش زیادی پیدا کند و هیجان آن را بسیار بالا ببرد. مسابقات جهانی نه تنها محملی برای ابراز وجود و به دست آوردن پیروزی و سرافرازی است، بلکه فرصتی برای شناساندن هر کشور و هر کس به همه جهان است. به راستی کدام رویداد هیجان انگیز جهانی اینگونه می تواند نام کشوری یا کسی از اعضاء تیم فوتبال که بدون فوتبال در گمنامی کامل بود را به همه جهان بشناساند؟ فوتبال امروز صحنه جنگ و دلاوری است که همیشه حتی برای فقیرترین و فراموش شده ترین افراد و ملت ها این شانس و امکان را به همراه دارد تا پیروز گردند، سری میان سرها پیدا کنند و خود و کشورشان را به جهان بشناسانند و به این ترتیب مرهمی بر زخم های تاریخی یا اجتماعی و سیاسی خود گذارند. پیروزی یک تیم فوتبال بر تیم دیگر تنها در یک مسابقه ورزشی خلاصه نمی شود بلکه به سادگی می تواند به امری سیاسی تبدیل شود که معناهایی فراتر از ورزش و مسابقه را دارد. تنها دریک مسابقه فوتبال است که مردمی با هم فریاد می زنند، با هم اندوهگین می شوند، یا می گریند یا می رقصند؛ فوتبال اینچنین به بهترین شکل اتحاد یک ملت را می تواند بسازد