به گزارش طلوع کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، پروفسور نجفی در نخستین مجمع شورای صدور مجوز تأسیس پژوهشکده در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهعالی مراکز تحقیقاتی دانشگاه گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز تاسیس پژوهشکده فناوری سلامت را برای استان کرمانشاه صادر کرده است.
وی افزود: ارزش هر پژوهشکده معادل یک دانشکده است