ابهامات، فشارها و سوالات متعددی در زمینه جابه جایی های سریع و بی موقع شهرداران کرمانشاه وجود دارد که باید پرسید نقش و فشار شورای شهر در این زمینه تا چه اندازه است