به گزارش طلوع کرمانشاه و به نقل از ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارتخانه، این نشست با هدف بررسی بیشتر موضوع و گزینه‌های مختلف موجود در رابطه با مکانیابی ایستگاه راه آهن اسلام آباد غرب تشکیل می‌شود.
در این نشست، پس از ارائه گزینه‌های مختلف، مسیر خط آهن، مزایا و معایب طرح بررسی شد و مهندسین مشاور تهیه کننده طرح جامع شهر اسلام آباد غرب، پیشنهادات خود را ارائه کردند.
همچنین باتوجه به اهمیت ارتباط منطقی بین ایستگاه، شهر و تأکید بر ایجاد ارتباط بین شبکه حمل و نقل و ساختار و سازمان فضائی – کارکردی شهر، مکان پیشنهادی مشاور طرح جامع مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گفته داوود پور مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی وزارتخانه، نتایج موردنظر و نهایی شده توسط اعضاء، جهت اتخاذ تصمیم نهائی پس از بررسی امکان تحقق طرح پیشنهادی، ابلاغ و مورد عمل قرار می‌گیرد.
پیش تر، بازوند استاندار کرمانشاه هم گفته بود قرار است تا پایان سال ۱۳۹۸ ایستگاه راه آهن اسلام آبادغرب افتتاح شود.