سیروس شهبازی در گفت و گو با خبرنگار طلوع کرمانشاه اظهار کرد: هم اکنون ۷۴ جایگاه سوخت CNG در استان داریم که تامین گاز آنها به صورت مستمر انجام می شود.
وی با بیان اینکه کرمانشاه مشکلی از نظر تعداد و کمبود جایگاه های CNG ندارد، یادآوری کرد: وضعیت ما در مقایسه با برخی از استان های دیگر خوب است و نارضایتی از نظر کمبود جایگاه بین مردم وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود هر درخواستی که برای تامین گاز جایگاه های سوخت CNG داشته باشیم محدودیتی برای تامین گاز آن نداریم و آمادگی کافی در این خصوص وجود دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به اینکه از زمستان سال گذشته یک خط به خطوط تامین گاز استان کرمانشاه اضافه شد، یادآوری کرد: با استفاده از این خط دیگر مشکلی برای تامین گاز در بخش های مختلف استان از جمله جایگاه های سوخت نداریم.