امیری این جشنواره را زمینه ای برای بروز و ظهور استعدادهای استان در حوزه پویانمایی دانست و افزود: هدف دیگر جشنواره کمک به رشد و توسعه استان است، چرا که با معرفی هرچه بهتر استان زمینه جذب سرمایه گذاران فراهم خواهد شد.

 
مدیرکل صدا و سیما کرمانشاه این استان را نقطه آغاز و پایانی جنگ تحمیلی عنوان کرد و افزود: این خطه با تقدیم ۹۸۰۰ شهید، ۲۰ هزار جانباز و ۱۸۰۰ آزاده بر قله افتخار مقاومت ایستاده است و با برگزاری این جشنواره چهره مقاوم این استان  را بیش از پیش به مردم ایران معرفی کنیم/ایسنا