سالاری در ادامه با بیان اینکه ظرفیت پذیرش مراکز نگهداری این بیماران محدود است، گفت: درحال حاضر حدود ۵۰۰ بیمار روان پشت نوبتی داریم که اگر ظرفیت فراهم شود پذیرش می شوند.

وی یادآور شد: عمده این افراد نیازمند مساعدت مالی هستند و اگر بیمار روان مزمن و بدحال در میان آنها باشد حتما پذیرش می شود.

سالاری تاکید کرد: با توجه به محدودیت مراکز، بیماران روان مزمن و بدحال در اولویت پذیرش هستند و هر تعداد بیمار بدحال با وضعیت حاد و آسیب رسان به بهزیستی معرفی شود در مراکز نگهداری پذیرش می شوند.

وی افزود: پذیرش این بیماران بدحال هم اینگونه است که ابتدا این بیماران در بیمارستان فارابی پذیرش شده و در آنجا تحت اقدامات درمانی قرار می گیرند و بعد از کنترل نسبی علائم حاد آنها، این بیماران به مراکز نگهداری منتقل شده و آنجا نیز درجه بندی شده و برحسب درجه ضعیف، متوسط، شدید و خیلی شدید در فضاهای جداگانه نگهداری می شوند/ایسنا