غروب روز جمعه در پی ورود ابرهای بارانزا به استان در بخش کوزران و در روستای چقاکبود یک نفر در روستای چقاکبود بخش کوزران بر اثر صاعقه جان خود را از دست داده است 

منابع محلی این فرد را چوپان معرفی کرده اند