دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه با اشاره به اینکه طرح حبل المتین به ابتکار ریاست محترم کل دادگستری کرمانشاه در زندان های استان اجرایی شده گفت: انس با مفاهیم ژرف قرآنی، سیر اصلاح ، تربیت وباز پذیری اجتماعی را برای زندانیان هموارتر نموده و مسیرزندگی آنها را تغییر می دهد. ضمن اینکه اجتماع نیز از عواقب وعوارض ناشی از تکرار جرم در امان خواهد بود.
صادقی اظهار داشت: از ابتدای اجرای این طرح تا کنون ۸۱۹ نفر از محکومان زندانی موفق به حفظ قرآن شده اند که ازاین تعداد ۴۲۶ نفر یک جزء،۱۹۷نفر و جزء، ۱۴۰ نفر سه جزء، ۲۳ نفر چهار جزء، ۹ نفر پنج جزء، ۳ نفر شش جزء و بیشتر را حفظ کرده اند و افراد کم سواد نیز که توانایی حفظ ندارند با حفظ قصص قرآنی در این طرح شرکت کرده اند.
وی افزود: با توجه به نتایج ارزشمند اجرای این طرح در سطح زندان های استان ، بی شک این تجربه ی موفق قابلیت الگوبرداری و اجرایی شدن در سطح زندان های سراسر کشور را دارد.