میثم حجتی‌پور در گفت‌وگویی با بیان اینکه بیش از پنج ماه است قرارداد تامین اجتماعی با بیمارستان‌های خصوصی لغو شده است، اظهار داشت: راه حل مشکل را به بیمارستان های خصوصی پیشنهاد دادیم اما با توجه به اینکه میزان بدهی سازمان به بیمارستان های خصوصی مسئله ایکشوری است مساله همچنان نیازمند تصمیمات کشوری دارد.

وی افزود: با وجود بدهی تامین اجتماعی به بیمارستان‌های خصوصی در برخی استان‌ها همکاری همچنان ادامه دارد اما در برخی دیگر نظیر استان ما همکاری نمی شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه گفت: بیماران مابه التفاوت تعرفه بیمارستان های خصوصی و دولتی را که ۹۰ درصد است می پردازند.

وی افزود: تنها ۱۰ درصد تعرفه دولتی لغو قرارداد که بیمه شده این میزان را با مراجعه به دفاتر اسناد تامین اجتماعی تحت عنوان خسارات دریافت می کند.

حجتی‌پور با بیان اینکه ۹۰ درصد کارهای انجام شده در بیمارستان‌های خصوصی در تامین اجتماعی هم انجام می شود، بیان کرد: در این لغو قرارداد بیمه شدگان تامین اجتماعی خسارت مالی نمی‌کنند بلکه به جای پرداخت سهم مستقیم تامین اجتماعی به بیمارستان های خصوصی هزینه ها را ابتدا پرداخت می‌کنند و سپس آن‌را به صورت نقدی از از دفتر اسناد بازپس می گیرند.

وی با بیان اینکه این مساله در ۱۱ استان کشور از جمله کرمانشاه ایجاد شده است، بیان کرد: در برخی استان‌ها رادیولوژی ها و مراکز آزمایشگاهی هم قرارداد خود را با تامین اجتماعی لغو کردند.

مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه با بیان اینکه بیمارستان های بیستون و امام سجاد در کرمانشاه با تامین اجتماعی لغو قرارداد کردند افزود: با توجه به ارائه۹۰ درصد خدمات این بیمارستان ها در دو بیمارستان تامین اجتماعی، بیماران به بخش خصوصی مراجعه نکنند/مهر