دادستان تصریح کرد: اولویت های مدنظر اداره استاندارد برای دستگاه قضایی نیز حائز اهمیت است؛ ایمنی محصولات، سودجویی دست اندرکاران عرصه بازار، تخفیف دادن در استانداردها، ارزان سازی کردن و صرفه جویی کردن غیراستاندارد تهدیداتی هستند که سلامت و حتی جان مردم را به خطر می اندازند، موضوعاتی است که دستگاه قضا به جد پیگیر آنهاست.
مدعی العموم گفت: اداره استاندارد جهت برخورد با خاطیان از ابزارهای خوبی برخوردار است که ضمانت اجرایی دارد اما چنانچه در رابطه با موضوعی احساس شد که این ابزارها یا ضمانت اجرایی آن برای پیشگیری از آسیب، کنترل و یا مقابله جوابگو نیست دستگاه قضایی این آمادگی را دارد از باب تکلیف در کنار اداره استاندارد بوده و در صورت لزوم اعمال هشدار و تذکر کند.
دادستان با اشاره به ضرورت توجه به استاندارد محصولات تولیدی در کرمانشاه اذعان کرد: به نظر می رسد که باید بر روی برندهای غذایی تولید کرمانشاه بیشتر زوم شود که اعتبار و جایگاه این برندها حفظ و دست زیاده خواهان و سودجویان را قطع گردد.
صادقی همچنین بر لزوم ورود جدی تر استاندارد به بحث استانداردسازی بوفه مدارس تاکید کرد و گفت: انتظار میرود با نظارت از اقلامی که در بوفه مدارس عرضه می شود سلامت کودکان و دانش آموزان را بیمه کنید هر چند خود آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در این رابطه اهتمام دارند اما تعدد بازوهای نظارتی البته با رعایت سیکل زمانی معقول می تواند اهمیت موضوع را بازگو کرده و در استاندارد سازی بوفه ها موثر باشد.
وی بر اهمیت به روز کردن درجه کیفیت استاندارد تاکید و تصریح کرد: اگر درجه حساسیت را یکسان ببینیم ما را دچار رکود می کند بنابراین اگر قرار باشد با مدل های جهانی همگام باشیم استانداردهای ما در سال ۹۷ باید با استانداردهای سال گذشته متفاوت باشد چون ذائقه و سلیقه مردم تغییر می کند.
در این نشست همچنین بر ضرورت آموزش ضابطین عام و خاص در حوزه نظارت و کنترل کیفیت تاکید شد و مقرر گردید در مقاطع مشخصی از سال آموزش های این گروه مطابق با استاندارد به روز شود.