وی در پایان با اشاره به اهتمام پلیس برای مبارزه با پدیده قاچاق، گفت: قاچاق یکی اصلی ترین عوامل ضربه زننده به اقتصاد کشور است و پلیس وظیفه خود می داند با این پدیده مقابله کند./ایسنا