وی همچنین در خصوص افزایش سفرها در این مسیر که خواسته مسئولین استان بود، گفت: واگن‌های راه آهن به بخش خصوصی واگذار شده و جهت افزایش تردد قطار در مسیرها، باید مسافر وجود داشته و صرفه اقتصادی داشته باشد که با افزایش سرعت قطار مطمئنا اقبال به استفاده از قطار در این مسیر هم افزایش می‌یابد.

معاون شرکت راه‌آهن در خصوص ایجاد مدیریت مستقل راه‌آهن در کرمانشاه هم گفت: پیگیریم این کار زودتر انجام شود.

در این نشست هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه و احمد صفری نمیانده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از سرعت پایین قطار کرمانشاه انتقاد کرده و همچنین خواستار افزایش برنامه سفر قطارها در راه آهن کرمانشاه شدند.

راه آهن کرمانشاه اواخر اسفند سال ۱۳۹۶ افتتاح شد/ایسنا