وی افزود: بر این اساس وزارت تعاون درخواست متقاضیان دریافت یارانه نقدی را بررسی میکند و در صورت محرز شدن استحقاق، یارانه نقدی این افراد برقرار خواهد شد/ خبرگزاری صداوسیما
تدوین:پیام اسماعیلی