وی افزود: با انجام این موارد قانونی، افراد جاعل و بزهکار فرصت سوء استفاده از مدارک هویتی اشخاص را نخواهند داشت.

قنادی تاکید کرد: بدیهی است، مسئولیت قانونی، حقوقی و کیفری چنین جرائم احتمالی به عهده مدیر یا مسئول این دفاتر خواهد بود.