حاج محمدی از مردم خواست هرگونه تلفات مشکوک طیور بومی و یا پرندگان را برای بررسی و حضور کارشناسان دامپزشکی و انجام اقدامات لازم با شماره تلفن ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ اطلاع دهند/ایسنا

تدوین:سارا یاری