مرادی با اشاره به اختصاص اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی برای ساخت این بیمارستان در سال جاری، گفت: اگر این اعتبار تخصیص شود شاید حرکت مثبتی در پروژه شروع شود، اما در صورت عدم تخصیص پروژه سالیان سال بدون حرکت باقی خواهد ماند.

وی به نیاز استان به ساخت این بیمارستان اشاره کرد وافزود: در حال حاضر ۲۸۴۷ تخت فعال در بخش خصوصی و دولتی استان داریم و طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ تعداد تخت‌های استان باید به ۵۱۱۵ تخت برسد، یعنی بیش از دو هزار تخت باید تا این سال در استان فعال شود.

مرادی تصریح کرد: تامین این تعداد تخت نیازمند و مستلزم ساخت بیمارستان‌های جدید است و ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی می‌تواند کمک بسیاری در این زمینه برای استان باشد.

وی افزود: در حال حاضر مجوز ۷۵۰ تخت را برای این بیمارستان گرفته‌ایم و در صورت افتتاح تا هزار تخت هم قابلیت افزایش دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یادآور شد: از طرفی این بیمارستان در جنوب شهر در حال ساخت است و در صورت افتتاح می‌تواند از بار مراجعه به بیمارستان امام رضا(ع) واقع در شمال شهر کم کند.

وی افزود: همچنین افتتاح این بیمارستان قابلیت بزرگ آموزشی و بهداشتی و درمانی برای استان به عنوان قطب غرب کشور خواهد بود، اما با این روند تخصیص اعتبارات حداقل تا ۱۰ سال آینده نمی توان به ساخت این بیمارستان امید داشت.