مهندس عارف‌کیا در پایان ضمن درخواست همکاری شهروندان از آنها خواست: در زمان بارش برف و یخبندان از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری نمایند و در صورت تردد جوانب احتیاط را رعایت نمایند.

تدوین:امید مهدوی