مدعی العموم افزود: نیازی به مراجعه مالباختگان به دادسرا نمی باشد و واریز به حساب های آنها نزد بانک ملی انجام شده است و از طریق دستگاه‌های خودپرداز یا رجوع به شعب بانک ملی سراسر کشور قابل برداشت می‌باشد. صادقی اضافه کرد:افرادی که مانده طلب آنها تا ۲۶۰ میلیون ریال است و حساب آنها در این مرحله تسویه نشده است و یا افرادی که سپرده آنها بیش از مبلغ تعیین شده مذکور می باشد و کمتر از یکصد و شصت میلیون ریال در این مرحله به حساب آنها واریز شده است می توانند جهت بررسی موضوع به شعبه نهم اجرای احکام کیفری واقع در کوچه ثبت مراجعه کرده یا مشخصات خود را از طریق سامانه پیغام گیر صوتی(۰۸۳۳۷۲۳۲۲۳۹۲) برای بررسی مجدد اعلام نمایند.

تدوین:محسن مهدوی