وی سپس از مردم خواست به هیچ عنوان مرغ و سایر طیور را از دوره گردها و دست فروش ها خریداری نکنند.

حاج محمدی  در پایان از همه خواست تا هرنوع تلفات طیور را با شماره تماس ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش کنند/ایسنا