شفیعی افزود: همچنین برای وسایل سنگین بازی نیز باید بازرسی مراقبتی به صورت هر سه ماه یکبار انجام شود که در این زمینه نیز درخواست و اقدامی از سوی شهربازی نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه شرایط برای شهربازی فانفار نیز مشابه است، عنوان کرد: هیچکدام از وسایل بازی این شهربازی نیز پروانه استاندارد ندارد و از همین رو امکان استفاده از آنها وجود ندارد/ایسنا