وی افزود: این تجمیع کارگروه ها شاید فرصتی باشد برای همفکری و هم افزایی بیشتر و باید در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی جدی ورود کنیم.

بازوند بر پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی تاکید کرد و افزود: در این زمینه هیچ کس نباید تماشاچی باشد و همه باید پای کار بیایند.

وی افزود: آسیب های اجتماعی زیرپوست جامعه هستند و اگر غفلت کنیم تبدیل به گسل های اجتماعی می شوند که می توانند بسیار آسیب رسان شوند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به هجمه اقتصادی و فرهنگی تمام عیار دشمن علیه کشور و مردم گفت: در این هجمه باید با تقویت سرمایه اجتماعی به مقابله برخیزیم و تقویت این سرمایه جز با پای کار آمدن همه دستگاه ها و بویژه رسانه ها میسر نمی شود و همه باید برای مقابله با آسیب ها و تقویت سرمایه های اجتماعی تلاش کنیم.

بازوند بر لزوم شناسایی کانون های آسیب های اجتماعی تاکید کرد وافزود: باید لیستی از اصلی ترین چالش ها و آسیب های استان تهیه شود و دقیقا مشخص شود کدام آسیب یا چالش اولویت اول استان است و به همین ترتیب اولویت آسیب های دیگر در استان مشخص شود.

وی افزود: با مشخص شدن اولویت بندی آسیب ها باید در گام بعدی در کارگروه اجتماعی به دنبال راهکار کاهش این آسیب ها باشیم.

بازوند با بیان اینکه آسیب های اجتماعی چند بعدی است و عوامل مختلفی در ایجاد آن دخیل است، گفت: بطور مثال در بحث خودکشی نمی توان عامل جسمی، روحی یا عامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صرف را دخیل دانست و مجموع این عوامل است که زمینه ساز خودکشی در یک فرد می شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برخی عوامل اقتصادی را عامل خودکشی می‌دانند، گفت: این عامل تنها یکی از عوامل تاثیر گذار است، چرا که در حال حاضر در استان سیستان و بلوچستان که وضعیت اقتصادی به مراتب سخت‌تری از کرمانشاه دارد، آمار خودکشی به شدت پایین است.

وی افزود: از طرفی آمارهای جهانی نشان می‌دهد آمار خودکشی در آمریکا که از سطح رفاه به نسبت بالاتری برخوردار است، به شدت بالا است.

استاندار کرمانشاه با انتقاد از کمیته پیشگیری از خودکشی استان، گفت: این کمیته نباید تنها به ارائه آمار صرف از وضعیت خودکشی استان اکتفا کند و باید در زمینه کاهش این آسیب راهکار هم ارائه کند.

وی افزود: شناسایی عوامل موثر بر خودکشی در استان نیازمند کار پژوهشی دقیق است و باید اتاق فکری در این زمینه تشکیل شده و برنامه یک ساله‌ای برای کاهش این آسیب ارائه شود/ایسنا