در این گزارش،که دارایی‌های پیش‌بینی‌شده استان به تفکیک ادارات و دستگاه‌های اجرایی اعلام گردید مشخص شد که اکثر دستگاهها نه تنها به تحقق دارایی های پبش بینی شده خود نرسیده اند، بلکه با آن فاصله زیادی هم داشتند، در چنین شرایطی توفیق اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کسب درآمدهای حاصل از اخذ ورودیه اماکن تاریخی، تحقق ۱۹۵ درصدی را برای اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه رقم زد، که شاخص مهمی برای ارزیابی ورود گردشگران به است و حاکی از رونق رو به فزونی گردشگری استان در ده ماهه گذشته بوده است.