مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به فعال بودن پروژه آزادراهی در مسیر بیستون به سمت کرمانشاه نیز گفت: این پروژه به صورت مشارکتی ۳۰ به ۷۰ توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در حال انجام است و ۳۰ درصد اعتبار پروژه توسط دولت و ۷۰ درصد آن توسط سرمایه گذار بخش خصوصی تامیین می شود.

شریفی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه هم اکنون در دو قطعه کرمانشاه به سمت حمیل و تقویت کمربندی شرقی با اضافه کردن یک باند دیگر در حال انجام است/ایسنا