طلوعی ادامه داد: اگر پروژه‌های عمرانی و خدماتی در سطح مناطق با زمان‌بندی مناسب پیش رود و تسریع در کنار کیفیت انجام عملیات اجرایی مدیریت شود در پروژه ها شاهد کاهش مشکلاتی ازقبیل عبور و مرور در حیطه انجام پروژه، کاهش الودگی های صوتی ناشی از تردد وسایل نقلیه، جلوگیری از محدود شدن تردد در منطقه‌ اجرای پروژه بدای شهروندان خواهیم بود که این موارد باید مدنظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه با تمام توان فعالیت های عمرانی و خدماتی را در راستای رفاه حال شهروندان دنبال می کند.