سال گذشته بیش از ۶۴ هزار نفر به مراکز اهدای خون استان کرمانشاه مراجعه کردند. 
استان کرمانشاه کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت ۱۴ شهرستان و ۲ هزار و ۵۹۵ روستا دارد/ایرنا