حیدری با تاکید بر اینکه تمام کلینیک های ۲۴ ساعته و مربوط به دانشگاه علوم پزشکی فعال هستند، گفت: مطب هایی همچون بیماری های داخلی، عفونی، زنان، اطفال و ریه باید در این ایام باز باشند و به مردم خدمات دهی کنند.

وی عنوان کرد: همچنین پزشکان موظف شده اند که از تجمع بیماران در مطب ها جلوگیری کنند و براساس نوبت و زمان بندی پذیرای بیماران خود باشند.

رییس سازمان نظام پزشکی کرمانشاه با تاکید بر اینکه از امروز بیش از ۹۰ مطب کرمانشاه باز هستند، گفت: مطب های پزشکی تنها بیمارانی را پذیرش می کنند که زمان مراجعه به مطب ماسک داشته باشند/ایرنا