مصطفی زاده اظهار کرد: مرتع چشمه سفید که درگیری بر سر آن رخ داده، به گفته اداره متابع طبیعی و آبخیزداری در محدوده شهرستان روانسر و جز پلاک خراجیان است.
وی گفت: نیروی انتظامی شهرستان نیز با اشرافیت کامل به دنبال شناسایی عوامل نزاع کننده هستند و خوشبختانه آرامش نسبی در این منطقه برقرار است/سیما