وی در پایان گفت: با توجه به اینکه افزایش حجم ترافیک با وقوع تصادفات ارتباط مستقیم دارد بنابراین در کنار اقدامات مورد نیاز راهداری و ارتقاء ایمنی جاده ها رانندگان نیز بایستی با در نظر گرفتن نکات ایمنی و رعایت مقررات ترافیکی از ارتکاب تخلفات به ویژه در نزدیکی شهر خودداری کنند.