این مسئول از حضور سرمایه گذار بخش خصوصی برای اجرای این پروژه خبر داد و افزود: سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی این خیابان حدود سه میلیارد تومان است.

مدیرکل امور هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه اظهار کرد: کار تجهیز کارگاه این پروژه انجام شده و پیش بینی می شود درصورتی که مشکل خاصی پیش نیاید، این خیابان تا پایان سال راه اندازی شود/ایسنا