پایگاه-خبری-طلوع کرمانشاه-سجاد روزافزای سخنگوی کانون مداحان شهرستان کرمانشاه اظهار کرد:چهارمین دوره انتخابات هیات رئیسه کانون مداحان کرمانشاه برگزار شد.
وی افزود:در این دوره و از میان یازده نفر کاندید اعضای کانون ۵عضو به عنوان نمایندگان منتخب هیات رئیسه انتخاب شدند.
سخن گوی کانون مداحان گفت:با مشورت و توافق اعضا جهت ایجاد وحدت بیشتر در کانون قرار بر این شد که هر سال یکی از اعضای منتخب در هیات رئیسه به عنوان رئیس کانون منتصب گردد.

سجاد روز افزای همچنین گفت: احسان ویسی مقدم، میثم مقدسی، ارسلان یاوری، سلمان یاوری و سجاد روزافزای ۵نفر هیات رئیسه کانون مداحان شهرستان کرمانشاه را تشکیل می دهند.