این مقام انتظامی همچنین از رانندگان خواست با توجه به کاهش محدودیت دید در شب مراقب عابران پیاده باشند.