خانم دکتر ویسی رئیس بیمارستان محمد کرمانشاهی ضمن تقدیر از خدمات دکتر سعید طلوعی در راستای عمران وتحول بهینه ساختار شهری کرمانشاه از حسن نظروعنایت ویژ شهردار جهادی به جامعه فداکار درمان تشکر وقدردانی نمود