مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گفت: برای بیمارستان هایی که فیدر اختصاصی دارند محدودیتهایی اعمال می شود که حتی المقدور برق آنها قطع نشود.

 امید علی مرآتی اظهار داشت: بیمارستان هایی که فیدر جداگانه داشتند را از لیست خاموشی خارج کرده ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه افزود: اگرچه برنامه زمان بندی  برای اعمال خاموشی از قبل اعلام شد اما به معنای اعمال حتمی خاموشی نیست.

مرآتی گفت: به طور کلی برای بیمارستانهایی که فیدر اختصاصی دارند محدودیتهایی اعمال می شود که حتی المقدور برق آنها قطع نشود.

وی عنوان کرد: بیمارستانهای امام رضا و فارابی از جمله بیمارستانهایی هستند که فیدر اختصاصی دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین بیمارستان هایی که فیدر اختصاصی ندارند پیش از اعمال خاموشی با متصدی برق آنها تماس حاصل می شود و در صورت اطمینان از سالم بودن دیزل ژنراتور نسبت به اعمال خاموشی اقدام خواهد شد./مرصاد