رئیس پلیس راهور کرمانشاه تصریح کرد: پلیس راهور برای برخورد با خودروهای متخلف از ظرفیت دوربین های انتظامی وترافیکی، معتمدین پلیس، پلیس یاران و گزارش های مردمی به سامانه ۱۲۰ و۱۱۰ هم استفاده می کند.
وی همچنین در خصوص اینکه آیا پلیس می تواند از گزارش ناظران به عنوان دیده بان نظم و امنیت ترافیکی استفاده کند، گفت: مستند به ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پلیس می تواند گزارشات مردمی را محل رجوع و مبنای پیگیری قرار دهد.