کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع- دکتر مرادی اظهار کرد: تعداد بسیار کمی از افراد واکسینه شده در بیمارستان بستری شده اند.

وی افزود:  از هر ده هزار نفر مردم استان کرمانشاه که دو دوز واکسن خود را دریافت نموده اند فقط ۸ نفر در بیمارستان بستری شده اند .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد:  این عدد یعنی ۸ در ده هزار نفر به خوبی نمایانگر اهمیت واکسیناسیون و تاثیر بسیار خوب آن در بستری افراد است. از مردم خواهش می کنیم به شایعات و مطالب نادرست در این زمینه توجه نکنند و تا واکسن موجود است ، برای ایمن سازی خود اقدام نمایند.

 دکتر مرادی تصریح کر: علی رغم تعداد بسیار زیاد بیماران بستری در پیک پنجم، خوشبختانه هیچ بیماری در استان بدون تخت ، بدون دارو و بدون اکسیژن نماند.