در بررسی اهمیت امنیت سرمایه گذاری به این نکته می رسیم که میزان مشارکت فعالین اقتصادی ۴۳ درصد گزارش شده است و این سئوال آشکار می شود که چرا ۶۷ درصد از فعالین اقتصادی استان کرمانشاه به سئوالات و موضوعات امنیت سرمایه گذاری هیچ واکنشی نشان نداده اند و علت این بی اهمیتی را چه دستگاه هایی باید پیگیری کنند؟

رتبه استان کرمانشاه در مولفه های پیمایشی جایگاه ۱۷ می باشد که در قالب آن ۲۱ شاخص از فعالین حوزه اقتصادی پرسیده می شود و اگر بخواهیم نقاط ضعف و قوت میزان امنیت سرمایه گذاری را بررسی کنیم می بایست چون و چراهای این ۲۱ شاخص را مدیران استانی مورد تحلیل قرار دهند.

امنیت سرمایه گذاری بیش از پیش عزم راسخ قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه را در استان کرمانشاه می طلبد چرا که میزان اشتغال استان دچار ضعف شدیدی است و همانطور که همه می دانیم رونق اجتماعی و اقتصادی در گرو راه اندازی رشد و توسعه کسب و کار است.