سرپرست شهرداری کرمانشاه با تاکید بر اینکه برای وصول مطالبات معوق باید از تمامی ظرفیت های موجود در شهرداری نهایت استفاده را برد تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری موظف است باتوجه به درآمدهای که بدست می آورد در راستای توسعه شهری و رضایت مندی همشهریان عزیز با برنامه ریزی مناسب اقدام کند و توجه داشته باشیم که عدم تحقق درآمدهای مد نظر، مجموعه مدیریت شهری را برای اجرای طرح ها و پروژه ها با مشکل مواجه خواهد کرد.

در ادامه این جلسه، مدیران حاضر به بیان نظرات خود درخصوص موانع درآمدی و نیز راهکارهای جهت تحقق درآمدی مناطق پرداختند.