رئیس مرکز سامانه ١٣٧ شهرداری کرمانشاه بیان کرد: همچنین درخواست خدمات شهری در منطقه هفت با ٩٩٢ مورد و جمع آوری زباله در منطقه ۵ با ٣١٢ مورد بیشترین درخواست های مردمی به تفکیک دسته و زیردسته بوده است.

هاشمی ادامه داد: این درخواست ها پس از ثبت در مرکز ١٣٧، جهت پیگیری به مناطق، معاونت ها و سازمان های مربوطه ارجاع می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ٧٠ درصد درخواست های مردمی پیگیری شده است گفت: منطقه پنج و هشت بیشترین و کمترین درخواست های مردمی را داشته اند.

رئیس مرکز سامانه ١٣٧ شهرداری کرمانشاه تاکید کرد: مناطق ۵ و ٨ نیز به ترتیب بیشترین و کمترین پاسخ ها را به درخواست های مردمی داشته اند.

هاشمی خاطرنشان کرد: منطقه ۶ شهرداری کرمانشاه با ٨١ درصد، بیشترین و بهترین عملکرد را در پیگیری درخواست های مردمی ثبت کرده است.

وی در ادامه و در تشریح نحوه ثبت درخواست های مردمی گفت: علاوه بر مرکز سامانه ١٣٧، در مناطق و سازمان های شهرداری نیز سامانه ١٣٧ فعال است که درخواست های مردمی پس از ثبت در مرکز، از طریق سیستم اتوماسیون به منطقه و یا سازمان مربوطه جهت پیگیری ارجاع و پیامک کد پیگیری نیز برای آن شهروند ارسال می‌شود.

رئیس سامانه ١٣٧ شهرداری کرمانشاه ادامه داد: نماینده مرکز ١٣٧ که در مناطق و سازمان ها مستقر است، پس از دریافت این درخواست اقدام به پیگیری می‌کند و نتیجه پیگیری را به مرکز اطلاع می‌دهد.

هاشمی در پایان گفت: پس از پیگیری آن درخواست، همکاران ما جهت اطلاع از نحوه پیگیری درخواست شهروندان، با آنان تماس گرفته و میزان رضایت شهروندان را میزان سنجی می‌کنند که درصورت عدم رضایت و یا عدم پیگیری درخواست، موضوع بصورت بازرسی میدانی پیگیری می‌شود.

خبرنگار:محمدرضا جوادی نمین