دکتر روشنی در مورد خطر شیوع لامبدا در کشور هشدار داد.

معاون درمان در ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به‌ درگیری برخی کشورها، احتمال ورود لامبدا به کشور زیاد است.

روشنی افزود: این ویروس می تواند واکسن گریز بوده و اطفال و نوجوانان را بیشتر درگیر کند.

معاون درمان در ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه  تاکید کرد: فضاهای بسته زمستانی احتمال انتشار آلودگی را بیشتر می کند.