رییس انجمن انبوه سازان استان کرمانشاه با اشاره به رکود شش ماهه بازار فروش مسکن در استان گفت: این امر موجب شده بازار کار انبوه سازان هم به نسبت با رکود مواجه شود.

منصور طاقه ای ، با اشاره به رکود یکساله فروش مسکن در تهران گفت: این رکود با شش ماه تاخیر به بازار مسکن کرمانشاه هم رسید و شش ماه است که در کرمانشاه رکود فروش مسکن داریم.

وی افزود: این رکود در فروش مسکن، موجب رکود در بازار کار انبوه سازان مسکن استان نیز شده است.

طاقه‌ای با اشاره به فعالیت ۴۰۰ انبوه ساز در سطح استان، گفت: انبوه سازان باید پس از ساخت، پروژه خود را به فروش رسانده و سپس پروژه جدید را شروع کنند، اما از آنجایی که بازار فروش مسکن دچار رکود شده کار انبوه سازان هم به نسبت گرفتار این رکود شده است.

رییس انجمن انبوه سازان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این رکود را می توان از کاهش پروانه های ساخت صادره از نظام مهندسی و مجوزهای شهرداری به خوبی متوجه شد.

طاقه ای در ادامه با اشاره به شروع طرح “جهش تولید مسکن”، به اهمیت و ضرورت اجرای این طرح پرداخت و گفت: این طرح می تواند اقشار ضعیف جامعه را صاحب خانه کند و اجرای آن ضروری است.

وی از انبوه سازان به عنوان بازوان اجرایی دولت در این طرح یاد کرد و افزود: انبوه سازان همانطور که در طرح “مسکن مهر” پای کار بودند، در این طرح نیز بازوان دولت هستند و قطعا برای ساخت واحدها پای کار خواهند بود.

طاقه ای گفت: اجرای این طرح نه تنها مردم را صاحب خانه می کند، بلکه می تواند به رونق اقتصاد و بازار کار انبوه سازان هم کمک کند./ایسنا