کلیه افراد ذکور تابع دولت جمهوری اسلامی ایران که به سن ۱۸ می رسند در مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی قرار گرفته و می بایست وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را روشن نمایند

به گزارش پایگاه خبری پلیس، مشمولان چنانچه خود را در مهلت های تعیین شده از سوی سازمان به شرح زیر معرفی نکنند وارد مرحله غیبت شده و عنوان مشمول غایب محسوب می گردند.

گروه های ذیل جزو مشمولان غایب محسوب می شوند:

۱- مشمولینی که در مهلت های تعیین شده از سوی سازمان, خود را جهت رسیدگی یا اعزام بخدمت معرفی نکرده باشند.
۲- دانش آموزان, دانشجویان و طلاب داخل و خارج از کشور که حداکثر پس از یک سال از تاریخ ترک, انصراف, اخراج, و یا فراغت از تحصیل خود را معرفی نکرده باشند.
۳- کسانی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل, انصراف از تحصیل, اخراج و یا فارغ التحصیل شده و حداکثر تا ۶ ماه پس از ورود به ۱۸ سال تمام خود را معرفی نکرده باشند.
۴- مشمولینی که در تاریخ های تعیین شده برای اعزام بخدمت حضور نیابند.
۵- مشمولینی که دارای برگ معافیت موقت بوده و ظرف مدت یک ماه پس از اتمام معافیت موقت برای ادامه روند رسیدگی خود را به وظیفه عمومی رسیدگی کننده معرفی ننمایند.
۶- متعهدین خدمت در دستگاه های غیر نظامی مشمول قانون و همچنین کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح موضوع مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ قانون که حداکثر تا ۶ ماه پس از رهایی از خدمت خود را جهت رسیدگی معرفی نکرده باشند.
۷- اتباع خارجی که پس از تحصیل تابعیت ایرانی, حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ اخذ تابعیت خود را معرفی نکرده باشند.
۸- مشمولانی که فاقد شناسنامه بوده و حداکثر تا ۶ ماه پس از صدور شناسنامه خود را معرفی نکرده باشند.
۹- مشمولانی که بدون غیبت اولیه محکوم به زندان شده و حداکثر تا ۶ ماه پس از آزادی از زندان خود را معرفی نکرده باشند.
۱۰- مشمولانی که در مقاطع مختلف تحصیلی بیش از سقف مجاز ادامه تحصیل داده باشند.
۱۱- مشمولانی که بصورت داوطلب آزاد (متفرقه) ادامه تحصیل داده و تحصیل آنان تا بعد از موعد قانونی اعزام ادامه داشته باشد.
۱۲- مشمولان دیپلم و پیش دانشگاهی حضوری در صورتیکه در مهلت های قانونی( که بر اساس تاریخ تولد و زمان اخذ مدرک تحصیلی آنان تعیین گردیده است)، مدارک خود را برای معرفی ارسال ننمایند.
مشمولانی که در مهلت قانونی درخواست معافیت پزشکی و یا کفالت داده و در مراحل رسیدگی پزشکی و کفالت قرار گرفته‌اند و لیکن از روی عمد و یا بدلیل قصور در پیگیری پرونده و عدم حضور در جلسات شورای پزشکی و هیئت کفالت، باعث طولانی شدن مراحل رسیدگی شده اند ، چنانچه رای شورای پزشکی یا هیئت رسیدگی کفالت، به سرباز بودن آنان صادر شود ، در اینصورت در حکم مشمولان غایب بوده و برای آنها برگ اعزام با غیبت صادر خواهد شد.