رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به حالِ خوب جنگل‌های زاگرس در کرمانشاه، گفت: بارندگی‌های خوب بهار امسال باعث شده جنگل‌های زاگرس از تنش‌ خشکی فاصله گرفته و حال و روزشان خوب باشد.

عبدالعلی جلیلیان، با اشاره به پایش جنگل‌های زاگرس از حیث مشاهده روند خشکیدگی جنگل‌ها، اظهار کرد: خوشبختانه بارش‌های خوب بهاری زمینه استقرار پوشش گیاهی غنی و زادآوری طبیعی جنگل های زاگرس را فراهم کرده است.

جلیلیان ادامه داد: افزایش پوشش گونه‌های مرتعی در پی بارندگی‌های خوب بهار امسال هم باعث کاهش فشار بر اکوسیستم شده، چون در شرایطی که پوشش غنی داشته باشیم دیگر چرای دام در  مناطق جنگلی را نخواهیم داشت که این موضوع در دور شدن جنگل ها از تنش خشکی اثرگذار است.

رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه سپس با بیان اینکه خشکیدگی و زوال بلوط یکی از مهمترین معضلاتی است که در سالهای اخیر جنگل‌های زاگرس را تهدید می‌کند، افزود: اگرچه با بارندگی‌های خوب بهار امسال جنگل‌های زاگرس تا حد قابل قبولی از تنش خشکی دور شده اند، اما در صورت تداوم خشکسالی‌ در سال آینده،  جنگل‌های بلوط دوباره گرفتار خشکیدگی خواهند شد.

جلیلیان با بیان اینکه جنگل‌های زاگرس تا سه سال تحمل تنش خشکی و کم‌آبی را دارند، تاکید کرد: هم اکنون جنگل‌های زاگرس در حال استفاده از اندوخته‌های سالهای قبل بوده و تحت تاثیر خشکسالی و کمبود بارش‌ها وارد فاز خسارت‌زایی نشده‌اند، اما اگر در سال آینده بازهم خشکسالی را داشته باشیم، قطعا درختان بلوط وارد فاز خسارت‌زایی ناشی از خشکیدگی خواهند شد.

جلیلیان در ادامه با بیان اینکه جنگل های بلوط زاگرس در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ در اثر تغییرات اقلیمی و خشکسالی در معرض خشکیدگی قرار داشتند، گفت: باوجودی که پدیده خشکیدگی جنگل های زاگرس از سال ۱۳۹۰ به صورت جدی وجود داشت و تا سال ۱۳۹۳ هم ادامه داشت، اما در نهایت در سال ۱۳۹۴ متوقف شد و تاکنون موردی از خشکیدگی در جنگل‌های بلوط استان را نداشته‌ایم.

جلیلیان اضافه کرد: در آن سالها ۱۷۰ هزار هکتار از جنگل های زاگرس در استان کرمانشاه با درجات مختلف گرفتار خشکیدگی بلوط شده بودند که همه این سطوح دوباره در معرض خشکیدگی هستند.

وی در ادامه اشاره‌ای هم به شیوع آفتی به نام پروانه برگ‌خوار در جنگل‌های زاگرس جنوبی داشت و گفت: با پایش‌های صورت گرفته خبری از “پروانه برگ‌خوار” در جنگل‌های زاگرس در استان کرمانشاه نیست/ایسنا