پروانه صفری در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: با استقرار شرایط نسبتاً پایدار در جو منطقه، طی امروز، هوایی نسبتاً سرد در جو استان برقرار خواهد بود که در برخی نقاط شرایط را برای تشکیل مه صبحگاهی بویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی فراهم می کند.

وی گفت: به دنبال این وضعیت و با ورود موج ناپایدار دیگری به جو منطقه، طی ساعاتی از روزهای جمعه و شنبه هفته آینده، مجدداً شاهد بارش هایی بویژه در روز شنبه و در نواحی شمالغرب استان خواهیم بود.

مدیر روابط عمومی هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: بارش علاوه بر ارتفاعات در برخی نواحی سردسیر نیز به شکل برف مشاهده خواهد شد.