سمیه حیدری در کارگاه توانمندسازی مدیریت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد،  هدف از مشارکت های اجتماعی را حداکثر کردن منافع جامعه عنوان کرد و گفت: توسعه و مشارکت در هم تنیده هستند و نمی توان به هیچکدام اولویت داد. هرچه توسعه یک کشور بیشتر باشد مشارکت اجتماعی در آن کشور افزایش می یابد و هرچه مشارکت اجتماعی در کشوری افزایش یابد آن کشور به توسعه دست پیدا می کند.

 

این مسئول با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از تشکل های ما به رغم اهدافی که دارند در مسیر اهدافشان به نتیجه نمی رسند، متذکر شد: فرهنگ انجام کارهای گروهی در بین ما ایرانیان جا نیفتاده و در همه زمینه ها خود را صاحب نظر می دانیم. ما نیاز دادیم که کارگروهی را یاد بگیریم.

 

وی بر لزوم افزایش سرمایه های اجتماعی در کشور برای رسیدن به هدف توسعه تاکید کرد و افزود: جریان چرخش درآمد در اقتصاد ما جریان پایداری نیست و یا اصلا وجود ندارد. بخش گردشگری یکی از بخش هایی است که این چرخه را به حرکت در می آورد.

 

حیدری هزینه سرمایه گذاری در بخش گردشگری صنایع دستی را بسیار پائین دانست و اضافه کرد: در بخش گردشگری به ازاء هر ۱۰۰ میلیون تومان یک شغل داریم و این رقم در بخش صنایع دستی ۲۰ میلیون تومان و در بخش صنعت ۵۰۰ میلیون تومان است.

 

وی در پایان یادآورشد: اگر پول در چرخه اقتصادی افزایش یابد، آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.