به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه، در پی درج مطلبی در فضای مجازی که در آن فردی از مسئولین یکی از قسمت های شهرداری نسبت به کارگران ادبیات ناشایستی را بکار برده بود و سبب ایجاد واکنش هایی گردید تا جاییکه در این خصوص غلامرضا امیری نماینده مردم کرمانشاه در شورای اسلامی شهر خواستار پیگیری موضوع از طرف شهردار کرمانشاه گردید.

به دنبال پیگیری این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه و دستور معاون اداری و مالی شهرداری فرد توهین کننده در اختیار کارگزینی شرکت نوین قرار گرفته تا در این خصوص تصمیمات و تنبیهات لازم صورت گیرد.

غلامرضا امیری در این رابطه گفت: کارگران شهرداری کرمانشاه از مظلوم ترین و زحمت کش ترین قشرهای جامعه هستند و همین کارگران هستند که بار اصلی نظافت و رفت و روب شهر را بر دوش می کشند و توهین به آنان از طرف هیچ مسئولی قابل پذیرش نیست و قطعا در این خصوص اغماضی صورت نخواهد گرفت.