هوشنگ بازوند امروز چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه که در محل استانداری برگزار شد، گفت: الکترونیک شدن خدمات دولت باید منجر به تسریع روند امور شود.

وی افزود: هروقت به هر دلیلی دسترسی به سامانه های مربوط به امور اداری محدود شود، تا زمان رفع مشکل، امور باید به شکل دستی انجام شود تا کارها دچار وقفه نشوند. در امور مربوط به اشتغال این حساسیت بیشتر هم هست.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی مربوطه تا پایان وقت اداری یکشنبه هفته آینده، پروژه های خود را برای بهره مندی از اعتبارات درنظرگرفته شده مرحله اول توزیع سهم استانی بانکی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ارائه کنند.

وی ادامه داد: مجموعه نظام اداری استان در مسیر حرکت در راستای کاهش بیکاری، سرعت مطلوبی ندارد و در این زمینه کوتاهی کرده است. ریشه اصلی اعتراضات اخیر در استان هم، مسائل معیشتی ناشی از بحران بیکاری بوده است. برای کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند جهش و سرعت عمل در ایجاد اشتغال هستیم.