سید حجت الله موسوی اجاق  با اشاره به برگزاری جلسه مشترک اعضای شورای شهر پنجم با شهردار، گفت: در این جلسه گزارشی از برنامه ها و عملکرد شهرداری ارائه شد.

موسوی اجاق افزود: هدف از این جلسه آشنایی دوستان جدید شورا با عملکرد و برنامه های آتی شهرداری بود و پرسش ها و پاسخ هایی نیز پیرامون برنامه های شهرداری مطرح شد.

موسوی اجاق با بیان اینکه تاکنون فرد خاصی برای شهرداری کرمانشاه مطرح نشده، گفت: تاکنون آقای رضایی شهردار فعلی، تنها گزینه برای تصدی این پست است. 

عضو شورای شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: در خصوص ریاست شورا هم تاکنون صحبتی نشده است. 

موسوی اجاق با اشاره به خبرهایی پیرامون ایجاد دودستگی میان اعضای شورای شهر پنجم، گفت: اختلافات فکری  میان اعضا وجود دارد و این به معنی دو دستگی که به شهر و شهروندان لطمه بزند، نیست.

وی یادآور شد: اگر دو دستگی در روند کار شورا وجود داشته و ادامه یابد، قطعا این لطمه وارد خواهد کرد، اما هنوز جلسه ای تشکیل نشده که بخواهیم ادعای دو دستگی در شورا داشته باشم.

این عضو شورا افزود: دوستان شورا از قبل جلساتی با هم داشته اند که این بخاطر ارتباطاتی است که از گذشته با هم دارند و نمی توان این امر را به معنای  دو دستگی تلقی کرد.

موسوی اجاق در خصوص پیش بینی عملکرد شورای شهر پنجم با توجه به تغییر بخش عمده اعضای آن، گفت: لزوما هر تغییری به معنای ایجاد روند مثبت نیست و شورای پنجم می تواند پیشرفت کرده، درجا بزند و یا سیر نزولی داشته باشد و همه چیز در آینده و با توجه به عملکرد شورا مشخص می شود. / ایسنا